Tình hình giải quyết hồ sơ hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2018
Đúng hạn Quá hạn
Biểu đồ Đăng ký Hộ kinh doanh, Hợp tác xã
Số hộ kinh doanh Số hợp tác xã