THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ