* Đã có dữ liệu thuế tháng 4/2018 * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày 26/04/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp

Địa bàn: Tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số doanh nghiệp: 8373

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp
STT Tên đơn vị Tổng số doanh nghiệp Tổng số lao động Tổng số vốn
1 Thành phố Hà Tĩnh 2762 28205 24.953.628.558.521
2 Thị xã Hồng Lĩnh 482 8232 7.709.835.831.395
3 Huyện Nghi Xuân 512 6852 2.802.311.857.923
4 Huyện Đức Thọ 384 2524 981.480.151.000
5 Huyện Hương Sơn 580 6767 2.525.485.436.523
6 Huyện Vũ Quang 107 735 670.140.000.000
7 Huyện Can Lộc 367 2469 1.549.705.620.400
8 Huyện Thạch Hà 444 3468 2.002.461.000.000
9 Huyện Cẩm Xuyên 464 4162 2.272.724.955.633
10 Huyện Hương Khê 361 4099 2.799.674.588.632
11 Huyện Kỳ Anh 758 5777 7.882.852.619.133
12 Huyện Lộc Hà 265 1903 1.163.170.000.000
13 Thị xã Kỳ Anh 887 19615 103.862.159.888.800
  Tổng cộng 8373 94808 161.175.630.507.960