* Đã có dữ liệu thuế tháng 4/2018 * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày 24/08/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp

Địa bàn: Tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số doanh nghiệp: 8658

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp
STT Tên đơn vị Tổng số doanh nghiệp Tổng số lao động Tổng số vốn
1 Thành phố Hà Tĩnh 2843 28795 25.590.028.558.521
2 Thị xã Hồng Lĩnh 497 8751 7.755.635.831.395
3 Huyện Nghi Xuân 531 7122 2.886.011.857.923
4 Huyện Đức Thọ 396 2623 1.012.380.151.000
5 Huyện Hương Sơn 591 6830 2.575.385.436.523
6 Huyện Vũ Quang 109 741 675.640.000.000
7 Huyện Can Lộc 386 2595 1.613.305.620.400
8 Huyện Thạch Hà 460 3609 2.089.161.000.000
9 Huyện Cẩm Xuyên 489 4311 2.358.724.955.633
10 Huyện Hương Khê 373 4164 2.829.074.588.632
11 Huyện Kỳ Anh 772 5865 7.935.552.619.133
12 Huyện Lộc Hà 274 1956 1.223.870.000.000
13 Thị xã Kỳ Anh 937 19984 104.039.359.888.800
  Tổng cộng 8658 97346 162.584.130.507.960