* Đã có dữ liệu thuế tháng 4/2018 * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày 14/06/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp

Địa bàn: Tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số doanh nghiệp: 8507

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp
STT Tên đơn vị Tổng số doanh nghiệp Tổng số lao động Tổng số vốn
1 Thành phố Hà Tĩnh 2798 28457 25.085.928.558.521
2 Thị xã Hồng Lĩnh 487 8311 7.721.135.831.395
3 Huyện Nghi Xuân 521 6913 2.850.811.857.923
4 Huyện Đức Thọ 391 2595 1.005.080.151.000
5 Huyện Hương Sơn 585 6799 2.536.485.436.523
6 Huyện Vũ Quang 108 740 675.140.000.000
7 Huyện Can Lộc 376 2504 1.562.305.620.400
8 Huyện Thạch Hà 454 3566 2.059.461.000.000
9 Huyện Cẩm Xuyên 476 4231 2.326.924.955.633
10 Huyện Hương Khê 365 4124 2.804.674.588.632
11 Huyện Kỳ Anh 767 5832 7.905.652.619.133
12 Huyện Lộc Hà 271 1933 1.216.170.000.000
13 Thị xã Kỳ Anh 908 19801 103.954.559.888.800
  Tổng cộng 8507 95806 161.704.330.507.960