* Đã có dữ liệu thuế tháng 12/2020 * Dữ liệu doanh nghiệp đã cập nhất đến ngày 24/08/2018

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp

Địa bàn: Tỉnh Quảng Trị

Tổng số doanh nghiệp: 8658

Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp
STT Tên đơn vị Tổng số doanh nghiệp Tổng số lao động Tổng số vốn
1 Thành phố Đông Hà 2843 28795 25.590.028.558.521
2 Thị xã Quảng Trị 497 8751 7.755.635.831.395
3 Huyện Vĩnh Linh 531 7122 2.886.011.857.923
4 Huyện Hướng Hóa 396 2623 1.012.380.151.000
5 Huyện Hải Lăng 591 6830 2.575.385.436.523
6 Huyện Cam Lộ 109 741 675.640.000.000
7 Huyện Đakrông 386 2595 1.613.305.620.400
8 Huyện Gio Linh 460 3609 2.089.161.000.000
9 Huyện Triệu Phong 489 4311 2.358.724.955.633
10 Thành Phố Đông Hà 373 4164 2.829.074.588.632
11 Huyện Vĩnh Linh 772 5865 7.935.552.619.133
12 Thị Xã Quảng Trị 274 1956 1.223.870.000.000
13 Huyện Hải Lăng 937 19984 104.039.359.888.800
  Tổng cộng 8658 97346 162.584.130.507.960