Tích cực thảo luận, góp ý sâu sắc Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng