Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 26/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ha tinh quan triet nghi quyet dai hoi xii cua dangBí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng."

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các cán bộ tỉnh lão thành; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng dự.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 - 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016- 2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

ha tinh quan triet nghi quyet dai hoi xii cua dang

Mở đầu hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong chuyên đề này, Bí thư Tỉnh ủy đã đi sâu trình bày các nội dung gồm: bối cảnh, chủ đề, phương châm của đại hội và kết cấu của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm tới; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển văn hóa – xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trình bày những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và những điểm mới về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

ha tinh quan triet nghi quyet dai hoi xii cua dang

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch báo cáo chuyên đề về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nội dung chính của chuyên đề gồm: Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian tới.

Trong quá trình quán triệt các nội dung của chuyên đề, các đồng chí được BTV Tỉnh ủy phân công báo cáo tại hội nghị đã lồng ghép, báo cáo, quán triệt một số nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh thời gian qua.

Đặc biệt, các đồng chí nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đảng bộ và nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc. Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung hội nghị quan trọng này.