Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thứ nhất, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV và UBKT Huyện ủy Hương Khê, Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: BTV và UBKT cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định; qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tuy vậy, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ và sâu sắc; có lúc, có việc còn buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo; một số cuộc kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, chấn chỉnh, giáo dục, phòng ngừa còn hạn chế. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, giải quyết tố cáo trong Đảng có trường hợp chưa đúng quy định (thị xã Hồng Lĩnh), chưa xem xét, xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính (Khối các Cơ quan tỉnh); xem xét, xử lý một số trường hợp đảng viên vi phạm chưa kịp thời, thiếu nghiêm túc (huyện Hương Khê, Khối Doanh nghiệp tỉnh).

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV và UBKT cấp ủy các đơn vị nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp đảng viên vi phạm bảo đảm phương hướng, phương châm, kịp thời và đồng bộ theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thứ hai, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Võ Thuần Nho, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: trong quá trình công tác, đồng chí Võ Thuần Nho đã tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ đảng viên; kê khai thiếu trung thực hồ sơ cán bộ công chức, văn bằng của cá nhân; gửi thông tin có nội dung tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Những khuyết điểm nói trên của đồng chí Võ Thuần Nho là nghiêm trọng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm; gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và uy tín của cá nhân đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Võ Thuần Nho bằng hình thức cảnh cáo.

Thứ ba, tham mưu BTV Tỉnh ủy đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của BCH T.Ư khóa XI về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát trong Đảng; Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.