Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 280582018000190 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Bùi Trọng Lộc 04/09/2018
2 280582018000191 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Nam 05/09/2018
3 280582018000192 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Nam 06/09/2018
4 280582018000193 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đinh Thị Thanh Tâm 07/09/2018
5 280582018000194 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Trần Hữu Nghị 12/09/2018
6 280582018000195 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Lam 14/09/2018
7 280582018000196 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hồ Văn Thịnh 14/09/2018
8 280582018000197 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Cù Thị Lành 14/09/2018
9 280582018000198 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lương Thị Hương 14/09/2018
10 280582018000199 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nghiêm Anh Tú 17/09/2018
11 280582018000200 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Văn Đức 18/09/2018
12 280582018000201 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Văn Bích 18/09/2018
13 280582018000202 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Phương 18/09/2018
14 280582018000203 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Linh 18/09/2018
15 280582018000204 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Tiến Hưng 19/09/2018
16 280582018000205 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Văn Anh 21/09/2018
17 280582018000206 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Lê Nam 21/09/2018
18 280582018000207 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Minh Thọ 21/09/2018
19 280582018000208 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Thị Hướng 21/09/2018
20 280582018000209 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hồ Văn Thuận 21/09/2018
Trang 1 trong tổng số 2 trang