Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 2805072018000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Hồ Sỹ Hoàn 07/05/2018
2 2805072018000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Hồ Sỹ Hoàn 08/05/2018
3 280582018000103 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hồ Anh Bình 03/05/2018
4 280582018000104 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Anh Tuấn 07/05/2018
5 280582018000105 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Anh Tuấn 07/05/2018
6 280582018000106 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Minh Lộc 07/05/2018
7 280582018000107 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Văn Anh 07/05/2018
8 280582018000108 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Lương 07/05/2018
9 280582018000109 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lê Quốc Phong 07/05/2018
10 280582018000110 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Ngọc Quang 08/05/2018
11 280582018000111 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hà Thị Huệ 08/05/2018
12 280582018000112 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Hoa 10/05/2018
13 280582018000113 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hoàng Thị Thiện 10/05/2018
14 280582018000114 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hồ Duy Khánh 10/05/2018
15 280582018000115 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Giang 15/05/2018
16 280582018000116 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Thị Huệ 16/05/2018
17 280582018000117 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Tahis Quang Phùng 16/05/2018
18 280582018000118 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Phúc Huân 16/05/2018
19 280582018000119 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Hoàng 17/05/2018
20 280582018000120 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Tống Trần Tuân 17/05/2018
Trang 1 trong tổng số 3 trang