Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 2805072018000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Đào Viết An 06/02/2018
2 2805072018000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Lê Văn Tuấn 16/04/2018
3 2805072018000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Hồ Sỹ Hoàn 07/05/2018
4 2805072018000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hợp tác xã Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Hồ Sỹ Hoàn 08/05/2018
5 280582018000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Bùi Thị Thu Trang 03/01/2018
6 280582018000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Thái Thị Minh Châu 03/01/2018
7 280582018000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Ngân 03/01/2018
8 280582018000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Thị Hằng 03/01/2018
9 280582018000005 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thành Huê 05/01/2018
10 280582018000006 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thành Huê 05/01/2018
11 280582018000007 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Thị Thu 08/01/2018
12 280582018000008 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp Lại Giấy chứng nhận HKD do mất Đinh Nho Quân 10/01/2018
13 280582018000009 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lương Thanh Ngọc 10/01/2018
14 280582018000010 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Minh Tuấn 10/01/2018
15 280582018000011 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn Huân 10/01/2018
16 280582018000012 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Thị Lan 10/01/2018
17 280582018000013 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Thị Huyền 10/01/2018
18 280582018000014 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Hữu Tình 10/01/2018
19 280582018000015 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Đình Hiệp 10/01/2018
20 280582018000016 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Minh Nguyệt 11/01/2018
Trang 1 trong tổng số 27 trang