Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 0713082018000001 Sở KH&ĐT Quảng Trị Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Văn B 23/07/2018
2 280482018000001 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Văn Hải 12/06/2018
3 280482018000002 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Thị Thu Hiền 08/07/2018
4 280482018000003 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Ngọc Hà 08/07/2018
5 280482018000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Võ Sỹ Quyền 08/07/2018
6 280482018000005 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Trọng Hạng 08/07/2018
7 280482018000006 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đoàn Xuân Vũ 08/07/2018
8 280482018000007 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Trung Kiên 08/07/2018
9 280482018000008 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Hà Bắc 08/07/2018
10 280482018000009 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Võ Thị Hoa 08/07/2018
11 280482018000010 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Trần Đăng Chí 08/07/2018
12 280482018000011 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Công Đạt 08/07/2018
13 280482018000012 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Viết Đồng 08/07/2018
14 280482018000013 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Đậu Thị Hương 08/07/2018
15 280482018000014 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Ngọc Huy 08/07/2018
16 280482018000015 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Lương Thị Lộc 08/07/2018
17 280482018000016 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Hoàng Ngọc Dũng 08/07/2018
18 280482018000017 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Phạm Thị Ngát 08/07/2018
19 280482018000018 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Trọng Huề 10/07/2018
20 280482018000019 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Đức Thọ Hộ kinh doanh Cấp mới Giấy chứng nhận Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/07/2018
Trang 1 trong tổng số 47 trang