Hồ sơ mới tiếp nhận

Danh sách hồ sơ mới tiếp nhận
STT Số biên nhận Cơ quan Loại hình doanh nghiệp Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nhận
1 280582018000004 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Thị Hằng 03/01/2018
2 280582018000007 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Thị Thu 08/01/2018
3 280582018000013 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Thị Huyền 10/01/2018
4 280582018000020 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Hoàng Đức Thắng 15/01/2018
5 280582018000023 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Hồ Quốc Luân 16/01/2018
6 280582018000032 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Thị Đức Tâm 31/01/2018
7 280582018000033 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Thị Đức Tâm 31/01/2018
8 280582018000034 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Thị Châu 31/01/2018
9 280582018000039 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phan Xuân Thành 05/02/2018
10 280582018000047 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phan Văn Mạnh 27/02/2018
11 280582018000060 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Thị Huyền 12/03/2018
12 280582018000065 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Phạm Văn Giáp 14/03/2018
13 280582018000074 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Tống Trần Hoàng 29/03/2018
14 280582018000087 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Anh Đức 11/04/2018
15 280582018000090 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Hồng Sơn 12/04/2018
16 280582018000092 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Thị Hoài An 13/04/2018
17 280582018000099 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Hồ Thị Xuân 24/04/2018
18 280582018000101 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Văn Mậu 24/04/2018
19 280582018000105 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Nguyễn Anh Tuấn 07/05/2018
20 280582018000107 Phòng Tài chính - kế hoạch Huyện Hương Sơn Hộ kinh doanh Thay đổi nội dung giấy chứng nhận Lê Văn Anh 07/05/2018
Trang 1 trong tổng số 6 trang